Respect voor dieren

Follow by Email

dinsdag 15 november 2016

Stop dierproeven. Verkiezingsprogramma.

-Stop dierproeven
Partij voor de Dieren 2017 Verkiezingsprogramma

Tekst
Experimenten op dieren zijn onethisch en worden zo spoedig mogelijk volledig gestopt.

De proeven en de manier waarop de dieren zijn gehuisvest veroorzaken pijn, angst en stress.

Bovendien heeft het merendeel van de medicijnen - als die al lijken te werken bij een proefdier - niet hetzelfde effect bij mensen. Er is dringend behoefte aan betere modellen zonder dieren. Zo kunnen we aandoeningen en ziekten bij mens en dier effectiever voorkómen en genezen.
-
1.
Investering in alternatieven voor proefdieronderzoek krijgt hoogste prioriteit.
2.
Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
3.
a. Onderzoek met primaten (’mensapen’) wordt zo snel mogelijk verboden.
 b. Er komt een plan (met tijdpad) om het apenonderzoekscentrum BPRC zo spoedig mogelijk te sluiten.
4.
Aanvragen voor dierproeven worden strenger getoetst. Een aanvraag indienen kan alleen ná uitgebreid literatuuronderzoek. Zolang er nog dierproeven gedaan worden, is internationale data-uitwisseling (via een openbare databank) verplicht om herhaling van dierproeven te vermijden.
5.
Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.
6.
Biotechnologie bij dieren - waaronder genetische manipulatie en klonen - wordt verboden.
7.
Het wordt mogelijk dat een rechter de naleving van de Wet op de dierproeven kan toetsen.
Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.

***
COMMENTAAR

In de Inleiding van de paragraaf ‘Stop Dierproeven’ – onderdeel van hoofdstuk 2. Dierenrechten - wordt terecht gesproken over ‘pijn, angst en stress’. De smerige term ‘ongerief’ die de Wet heeft gehaald - op voorstel van onderzoekers - wordt vermeden. 
3a. Niet duidelijk is waarom gesproken wordt over primaten (mensapen) in plaats van simpelweg ‘apen’. Art. 10e Wet op Dierproeven verbiedt allang proeven met chimpansee, bonobo, orang-oetan en gorilla. De inspectie van NVWA vermeldt maar liefst de volgende apensoorten in het jaarlijkse overzicht ‘Zo doende’: Nieuwe wereldapen, Oude wereldapen, Mensapen, Java-apen, Rhesusapen, Klauwapen, Halfapen, Meerkatten, Bavianen, Doodshoofdapen, Prosimians, en Andere niet-menselijke primaten.
-
Hieraan zou toegevoegd dienen te worden dat inbeslaggenomen dieren exclusief ondergebracht worden in een opvangcentrum, niet zijnde een laboratorium. Apen naar de stichting AAP in Almere.
-
4. ‘Aanvragen worden strenger getoetst’ is uiteraard een slag in de lucht. Voorgeschreven dient te worden wat er dan moet veranderen opdat die toetsing inderdaad strenger verloopt. Het verlenen van een vergunning zou (nog) uitzondering dienen te worden. Onderzoeker dient bijv. aan te tonen dat proefdiervrije alternatieven redelijkerwijs niet slagen. Niet voorhanden zijn van een alternatief wordt niet als excuus geaccepteerd.

En verder. 
Verspreide bepalingen over dierproeven zouden (ook) in deze paragraaf opgenomen dienen te worden. Zoals: 
 -Alle landbouwgif dat nu op de markt is, wordt opnieuw getoetst aan flink aangescherpte criteria, waarbij het voorzorgsbeginsel leidend is. Hiervoor worden geen dierproeven uitgevoerd. 
-Geen (vaak pijnlijke) voortplantingsmethoden bij dieren zoals embryospoeling, embryotransplantatie en hormonale vruchtbaarheidsbehandelingen. Geen toestemming voor de ontwikkeling van nieuwe voortplantingsmethoden als deze de lichamelijke integriteit en het welzijn van dieren aantasten. 
 -Onderwijs dierproefvrij. Het gebruik van dieren in het middelbaar en hoger onderwijs, in snijpractica, bij demonstraties en bij proeven moet worden beëindigd. Zolang dit nog niet gerealiseerd is, waarborgt de overheid het recht van studenten om gebruik van dieren voor onderwijsdoeleinden te weigeren, ook in het middelbaar onderwijs.  
-De overheid investeert extra geld in fundamenteel onderzoek.  
Hieraan wordt toegevoegd:  in het bijzonder wegens de noodzakelijke vervanging van dierproeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten